Všeobecné obchodní podmínky pro zveřejňování inzerce

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na uzavírání smluv a poskytování služeb prostřednictvím on-line portálu Crazy Life umístěného na webovém rozhraní www.crazylife.cz naší společností

Five Fall s.r.o.

    se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
    IČ: 03582159
    zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 233969 Adresa pro doručování: V jámě 699/1 , Praha 1, 11000
    Telefonní číslo: +420731931778
    Kontaktní e-mail: info@crazylife.cz


jako provozovatelem webového rozhraní (nebo jen „provozovatelem“)jako provozovatelem webového rozhraní (nebo jen „provozovatelem“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.
Dále v těchto obchodních podmínkách jsou používány některé níže definované pojmy:
-
ceník vymezuje, jakému zpoplatnění podléhají prémiové služby poskytované provozovatelem;
-
inzerát je prezentace nabídky zboží či služeb inzerenta prostřednictvím textu, fotografií nebo jiných způsobů, kterou chce inzerent zveřejnit na webovém rozhraní, přičemž součástí inzerátu je i popis poskytované slevy;
-
inzerentem je každá podnikající fyzická či právnická osoba, která v souladu s těmito obchodními podmínkami zveřejnila na webovém rozhraní inzerát;
-
klientem provozovatele je fyzická či právnická osoba, která má na základě smlouvy o předplatném přístup do klientské sekce webového rozhraní a nárok na poskytnutí slevy;
-
občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;
-
obsah služby představuje souhrn obsahu provozovatele a obsahu inzerenta
    *
obsahem inzerenta se rozumí zejména veškeré materiály a informace vložené inzerentem v souvislosti s užíváním služby na webové rozhraní provozovatele, zejména zadáním inzerátu
    *
obsahem provozovatele se rozumí zejména veškeré materiály a informace, předkládané provozovatelem jako součást služby;
-
prémiovými službami se rozumí služby spočívající v přesunu inzerátu na první pozici ve výpisu inzerátů, placená reklama a další služby, které provozovatel aktuálně dle webového rozhraní nabízí;
-
slevou se rozumí jakékoliv zvýhodnění, na které mají při čerpání zboží či služeb inzerenta nárok klienti provozovatele (zejména, nikoliv však výlučně, nabídka zboží či služeb za zvýhodněnou cenu či zdarma, akce typu „2+1 zdarma“ a podobně);
-
služba je činnost provozovatele, která inzerentům umožňuje zveřejňovat inzeráty, službou se dále rozumí i produkty, software, internetové stránky a aplikace provozovatele, které jsou umístněné na serveru přístupném z webového rozhraní;
-
třetí osobou je jakýkoliv subjekt odlišný od provozovatele, klienta provozovatele a inzerenta;
-
užíváním služby se rozumí veškeré aktivity inzerenta na webovém rozhraní, zejména vkládání inzerátů;
-
webovým rozhraním je rozhraní umístěné na adrese www.crazylife.cz.
1.2.
Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti provozovatele a inzerenta při zveřejňování inzerce, objednávce prémiových služeb nebo uzavírání jakýchkoliv smluv prostřednictvím webového rozhraní.
1.3.
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smluvních vztahů mezi provozovatelem a inzerentem. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.
1.4.
Práva a povinnosti stran se dále řídí  Podmínkami užití webového rozhraní a podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní. V otázkách zde neupravených se vztahy mezi provozovatelem a inzerentem řídí právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
1.5.
Zadáním inzerátu inzerent stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.

2. Registrace a uživatelský účet

2.1.
Pro zveřejňování inzerátů a objednávání prémiových služeb musí být inzerent registrován. Pro registraci je nutné vyplnit požadované údaje a zvolit si heslo. Registrací je založen uživatelský účet.
2.2.
E-mailová adresa a heslo tvoří přístupové údaje k uživatelskému účtu. Přístupové údaje k uživatelskému účtu je inzerent povinen zachovávat v tajnosti. Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití uživatelského účtu třetími osobami.
2.3.
Do uživatelského účtu se lze přihlásit zadáním přístupových údajů, nebo prostřednictvím sociální sítě Facebook (https://cs-cz.facebook.com/), Google+ (https://plus.google.com/) nebo jiné sociální sítě, kterou webové rozhraní podporuje.
2.4.
Prostřednictvím uživatelského účtu lze především vkládat a odstraňovat inzeráty, objednávat prémiové služby a provádět správu uživatelského účtu. Případné další funkce uživatelského účtu jsou uvedeny na webovém rozhraní.
2.5.
Provozovatel má právo bez náhrady zrušit uživatelský účet, pokud jeho prostřednictvím dochází k porušování těchto obchodních podmínek, právních předpisů České republiky nebo dobrých mravů.
2.6.
Ochrana osobních údajů v souvislosti s registrací je upravena v Podmínkách užití webového rozhraní.

3. Inzerát a uzavření smlouvy o poskytování inzertních služeb

3.1.
Inzerát může inzerent zveřejnit vždy prostřednictvím webového rozhraní, a to vyplněním webového formuláře.
3.2.
Inzerent si prostřednictvím webového formuláře může objednat také prémiové služby. Popis jednotlivých prémiových služeb a ceník jsou uvedeny na webovém rozhraní.
3.3.
Služby provozovatele, včetně případných prémiových služeb, jsou poskytovány na základě smlouvy o poskytování inzertních služeb. Smlouva o poskytování inzertních služeb je uzavřena okamžikem zveřejněním inzerátu na webovém rozhraní. V případě prémiových služeb je smlouva uzavřena okamžikem, kdy je uhrazena cena prémiových služeb.
3.4.
Inzerent je oprávněn inzerát kdykoliv odstranit, a to včetně všech údajů uvedených v inzerátu. V případě odstranění inzerátu nemá inzerent právo na vrácení peněz za již uhrazené prémiové služby.
3.5.
Inzerát musí být vždy aktuální. Proto se inzerent zavazuje při každé změně týkající se nabízeného zboží či služeb provést úpravu inzerátu, případně jeho odstranění.
3.6.
V případě změny či odstranění inzerátu je inzerent povinen poskytovat plnění uvedené v inzerátu klientům provozovatele po dobu jednoho (1) kalendářního měsíce ode dne, kdy ke změně či odstranění došlo.

4. Platební podmínky

4.1.
Není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak, jsou inzeráty zveřejňovány za poplatek, který je individuální na základě nabídky našich obchodníků.
4.2.
Cenu za prémiové služby lze hradit on-line prostřednictvím platební karty, podporovaných platebních bran nebo jiným způsobem, který je aktuálně uveden na webovém rozhraní.

5. Podmínky poskytování služeb

5.1.
Inzerát bude zveřejněn bez zbytečného odkladu po vyplnění webového formuláře. Objednané a uhrazené prémiové služby jsou poskytnuty současně se zveřejněním inzerátu nebo později, dle volby inzerenta.
5.2.
Zveřejňované inzeráty musí být vždy aktuální. Inzerent se dále zavazuje k tomu, že bude dodržovat podmínky zveřejněné v inzerátu (tj. zejména poskytnutí nabízené slevy) vůči všem klientům poskytovatele, a to po dobu, která je v inzerátu uvedena, jinak po dobu zveřejnění inzerátu, a po odstranění inzerátu po dobu dle čl. 3.6 těchto obchodních podmínek. Inzerent se dále zavazuje, že poskytne plnění, které je předmětem inzerátu (včetně poskytované slevy) řádně, včas a v bezvadné kvalitě. Při porušení povinnosti podle předchozí věty má provozovatel právo požadovat po inzerentovi náhradu škody, která mu tímto vznikla, a dále má právo ukončit s inzerentem spolupráci.
5.3.
Provozovatel si vyhrazuje právo inzerát neuveřejnit nebo uveřejněný inzerát odstranit, pokud inzerát:
-
není vážný, dostatečně určitý nebo srozumitelný;
-
může představovat jednání zneužívající či omezující hospodářskou soutěž, které je způsobilé přivodit újmu jiným subjektům, a to zejména ve formě klamavé reklamy, klamavého označení zboží nebo služeb, vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti, zlehčování, zakázané srovnávací reklamy, nebo jiného obdobného jednání;
-
inzeruje, propaguje, získává zákazníky či jinak souvisí s:
  a) multilevel marketingem a provizními systémy nebo
  b) neoprávněným rozmnožováním, půjčováním, pronajímáním nebo prodejem předmětů práv duševního vlastnictví;
-
nebo jiným způsobem porušuje platné právní předpisy České republiky nebo dobré mravy.
5.4.
Inzerent prohlašuje a odpovídá za to, že:
-
je prodejcem zboží nebo poskytovatelem služeb, které jsou předmětem inzerátu, nebo je prodejcem či poskytovatelem zmocněn k tomu, aby inzerát podal;
-
splňuje podmínky právních předpisů pro prodej zboží či poskytování služeb, zejména že je držitelem příslušného živnostenského či jiného potřebného oprávnění;
-
veškeré údaje, které při vyplnění formuláře poskytl, jsou pravdivé, úplné, přesné, správné a aktuální;
-
při prodeji zboží a poskytování služeb se řídí platnými právními předpisy a těmito obchodními podmínkami;
-
si je vědom skutečnosti, že v důsledku pozastavení či změny poskytování služby může ztratit dočasně či trvale přístup k obsahu webového rozhraní.
5.5.
Inzerent prohlašuje a odpovídá za to, že je držitelem licencí k textům, fotografiím, ilustracím a dalším materiálům, které tvoří obsah inzerce. Pokud inzerent není držitelem příslušné licence, zajistí souhlas autora se zpracováním.
5.6.
Pokud se jakékoliv prohlášení v článku 5.4 ukáže být nepravdivým, nebo pokud inzerent porušení svou povinnost podle článku 5.5, a v souvislosti s tím bude po provozovateli vymáháno jakékoliv plnění třetí stranou, má provozovatel nárok následně vymáhat po inzerentovi náklady, které mu v souvislosti s tím vzniknou, včetně nákladů na právní zastoupení. Inzerent se dále zavazuje odškodnit provozovatele za veškeré ztráty, náklady, výdaje, nároky, řízení nebo požadavky vznesené vůči provozovateli z důvodu porušení práv duševního vlastnictví třetích osob inzerentem.
5.7.
Webové rozhraní umožňuje klientům provozovatele přímo kontaktovat inzerenta. Inzerent se zavazuje, že při komunikaci s klienty provozovatele (ať již prostřednictvím webového rozhraní nebo jiným způsobem) nebude jednat takovým způsobem, který by byl způsobilý poškodit dobré jméno provozovatele a jím poskytovaných služeb. Do povinnosti podle předchozí věty spadá i povinnost vyřizovat případné reklamace zboží či služeb ze strany klientů provozovatele dle platných právních předpisů a s maximální vstřícností.

6. Reklamace

6.1.
Práva inzerenta z odpovědnosti za vady se řídí platnými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).
6.2.
Inzerent je oprávněn reklamovat poskytnuté služby pouze z následujících důvodů:
    -
inzerát z důvodů na straně provozovatele neodpovídá schválenému znění;
    -
prémiové služby neodpovídají popisu uvedenému na webovém rozhraní nebo nejsou poskytovány po dohodnutou dobu.
6.3.
Reklamaci je inzerent povinen oznámit provozovateli neprodleně po zjištění závady, a to na kontaktní e-mail provozovatele.
6.4.
Provozovatel rozhodne o způsobu vyřízení reklamace ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy mu byla doručena.
6.5.
Je-li reklamace shledána oprávněnou, provozovatel neprodleně zjedná nápravu, a to především uveřejněním správného znění inzerátu. Pokud se závada týká prémiových služeb, poskytne provozovatel inzerentovi prémiovou službu tak, aby odpovídala smlouvě, případně má inzerent nárok přiměřenou slevu z ceny.
6.6.
Provozovatel není povinen k náhradě škody, která vznikne inzerentovi z důvodu chybně nebo nekompletně poskytnutých podkladů.

7. Odpovědnost provozovatele

7.1.
Inzerent používá webové rozhraní na vlastní riziko. Provozovatel neodpovídá za žádnou přímou ani nepřímou škodu nebo újmu, včetně ztráty uložených dat, která je důsledkem užití nebo nemožnosti užití webového rozhraní. Pokud by navzdory výše uvedenému byla shledána povinnost provozovatele k náhradě škody nebo újmy, je tato povinnost omezena pouze do výše ceny služeb, ohledně kterých došlo ke vzniku škody.

8. Doba trvání spolupráce a její ukončení

8.1.
Inzerát bude na webovém rozhraní zobrazován po dohodnutou dobu, jinak až do okamžiku odstranění inzerátu některou ze smluvních stran.
8.2.
Inzerent je oprávněn odstranit či změnit svůj inzerát kdykoliv prostřednictvím svého uživatelského účtu. I po odstranění či změně inzerátu inzerentem je inzerent povinen plnit dle původního znění inzerátu, a to po dobu dle čl. 3.6 těchto obchodních podmínek.
8.3.
Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit inzeráty, které porušují tyto obchodní podmínky, právní předpisy České republiky nebo dobré mravy. Dále je provozovatel oprávněn odstranit veškeré inzeráty při ukončení provozování webového rozhraní.
8.4.
Prémiové služby jsou poskytovány na dobu, na kterou je inzerent objednal a uhradil. Je-li inzerát, ke kterému se prémiové služby vztahují, odstraněn inzerentem (z jakéhokoliv důvodu) nebo provozovatelem (z důvodu porušení těchto obchodních podmínek, právních předpisů České republiky nebo dobrých mravů), nemá inzerent nárok na vrácení žádné části úhrady za prémiové služby.

9. Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky provozovatele

9.1.
Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být inzerentovi sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Inzerent se zavazuje tyto informace zejména:
    -
uchovávat jako důvěrné;
    -
neposkytnout je bez souhlasu provozovatele jiné osobě;
    -
nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smlouvy;
    -
nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.
9.2.
Dále se inzerent zavazuje, že nebude bez souhlasu provozovatele pořizovat kopie podkladů předaných mu provozovatelem.
9.3.
V případě porušení povinností dle čl. 9.1 a 9.2 těchto obchodních podmínek má provozovatel právo ukončit spolupráci a odstranit bez náhrady veškerou inzerci inzerenta. Právo na náhradu škody není tímto nijak dotčeno.

10. Ujednání o smluvní pokutě

10.1.
Při porušení povinností dle čl. 3.6, 5.2, 5.7, 9.1 a 9.2 těchto obchodních podmínek není inzerent povinen uhradit provozovateli smluvní pokutu, ale bude mu neprodleně pozastavena inzerce a možnost využívání členských výhod.


11. Závěrečná ustanovení

11.1.
Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
11.2.
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
11.3.
Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 10.8.2015.