Všeobecné obchodní podmínky portálu Crazy Life

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na uzavírání smluv a poskytování služeb prostřednictvím on-line portálu Crazy Life umístěného na webovém rozhraní www.crazylife.cz naší společností

Five Fall s.r.o.

    se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
    IČ: 03582159
    zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 233969 Adresa pro doručování: V jámě 699/1 , Praha 1, 11000
    Telefonní číslo: +420731931778
    Kontaktní e-mail: info@crazylife.cz


jako provozovatelem webového rozhraní (nebo jen „provozovatelem“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Dále v těchto obchodních podmínkách jsou používány některé níže definované pojmy:

-
členem klubu Crazy Life (nebo jenom „členem“) se stáváte okamžikem uzavření smlouvy o předplatném, a to na dobu, po kterou je Vaše předplatné sjednáno.
-
členskou kartou se rozumí karta Crazy Card vystavená provozovatelem;
-
inzerát je prezentace nabídky zboží či služeb a slev partnera prostřednictvím textu, fotografií nebo jiných způsobů;
-
partnerem je každá podnikající fyzická či právnická osoba, která nabízí poskytování zboží či služeb včetně slev pro členy podle zveřejněných inzerátů;
-
občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;
-
referencí se rozumí hodnocení, komentáře a zkušenosti vztahující se k partnerovi a jeho podnikání;
-
slevou se rozumí jakékoliv zvýhodnění, na které máte při čerpání zboží či služeb partnera jako člen klubu Crazy Life nárok (zejména, nikoliv však výlučně, nabídka zboží či služeb za zvýhodněnou cenu či zdarma, akce typu „2+1 zdarma“ a podobně);
-
služba je činnost provozovatele, která Vám umožňuje přístup do klientské sekce webového rozhraní a čerpání výhod, službou se dále rozumí i produkty, software, internetové stránky a aplikace provozovatele, které jsou umístněné na serveru přístupném z webového rozhraní;
-
smlouvou o předplatném (nebo jenom „smlouvou“) se rozumí smlouva uzavřená podle těchto obchodních podmínek, na jejímž základě získáte přístup do klientské sekce webového rozhraní a nárok na poskytnutí slevy od jednotlivých partnerů;
-
webovým rozhraním je rozhraní umístěné na adrese www.crazylife.cz;
-
zákonem o ochraně spotřebitele se rozumí zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.2.Jaké služby poskytujeme?

Provozujeme internetový portál, jehož prostřednictvím partneři nabízí své služby, zboží a pro členy klubu Crazy Life také slevy. Abyste mohli slevy čerpat, je nutné uzavřít s naší společností smlouvu o předplatném.
Prostřednictvím našeho webového rozhraní je dále možné vyhledávat a vkládat reference na jednotlivé partnery, kontaktovat partnery s připomínkami či dotazy, využívat službu navigace k provozovnám partnerů a další služby, které naše webové rozhraní aktuálně nabízí.
Upozorňujeme na to, že naše společnost není poskytovatelem služeb či zboží, které jsou předmětem inzerátů. Jednotliví partneři jsou uvedeni vždy v popisu dané služby či zboží.
Při využívání služby navigace k provozovnám partnerů vezměte v úvahu, že uvedené údaje jsou pouze orientační a za případnou újmu vzniklou nesprávnými údaji neodpovídáme.

1.3. Čím se řídí náš právní vztah?

Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty:
-
Podmínkami užití webového rozhraní, které upravují ochranu Vašich osobních údajů, ochranu obsahu webového rozhraní a některé další vztahy související s využíváním webového rozhraní
podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při objednávání předplatného
a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy
-
občanským zákoníkem
-
zákonem o ochraně spotřebitele (pouze pokud jste spotřebitelem).
Pokud se Vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu Vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je Vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

1.4. Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami vyjadřujete při objednání předplatného.
Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat, a to vždy písemnou formou. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

2. REGISTRACE A UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Jakým způsobem se můžete registrovat?

Abyste mohli využívat webové rozhraní v plném rozsahu, je nutné se nejprve registrovat.
Pro registraci je nutné vyplnit požadované údaje a zvolit si heslo. Registrací je založen uživatelský účet.
E-mailová adresa a heslo tvoří přístupové údaje k uživatelskému účtu. Přístupové údaje k uživatelskému účtu jste povinni zachovávat v tajnosti. Neneseme odpovědnost za zneužití uživatelského účtu třetími osobami.
Ochrana osobních údajů v souvislosti s registrací je upravena v podmínkách užití webového rozhraní.

2.2. Jak lze vstupovat do uživatelského účtu?

Do uživatelského účtu se lze přihlásit zadáním přístupových údajů, nebo prostřednictvím sociální sítě Facebook (https://cs-cz.facebook.com/), Google+ (https://plus.google.com/) nebo jiné sociální sítě, kterou webové rozhraní podporuje.

2.3. Jaké funkce uživatelský účet nabízí?

Prostřednictvím uživatelského účtu můžete objednávat předplatné, vkládat reference a provádět správu uživatelského účtu. Případné další funkce uživatelského účtu jsou uvedeny na webovém rozhraní.

2.4. Jak lze uživatelský účet zrušit?

Pokud chcete svůj uživatelský účet zrušit, informujte nás a my jej smažeme. Pokud Vám dosud nevypršelo předplatné, bude účet smazán neprodleně po skončení předplaceného období.
Vezměte na vědomí, že máme právo bez náhrady zrušit uživatelský účet, pokud jeho prostřednictvím dochází k porušování těchto obchodních podmínek, právních předpisů České republiky nebo dobrých mravů.

3. SMLOUVA O PŘEDPLATNÉM

3.1. Jak lze získat předplatné?

Předplatné je placenou službou, kterou lze objednat prostřednictvím uživatelského účtu. V uživatelském účtu zvolíte možnost „Aktivovat předplatné“ a následně provedete úhradu prostřednictvím platební karty nebo jiným způsobem, který webové rozhraní umožňuje. Cena za předplatné je vždy uvedena na webovém rozhraní.

3.2. Informace o smlouvě o předplatném

Smlouva o předplatném není uzavírána písemně; tvoří ji tyto obchodní podmínky a Vaše objednávka předplatného.
Smlouva o předplatném je uzavřena okamžikem, kdy provedete úhradu prvního předplaceného období. O provedení úhrady budete informováni prostřednictvím svého uživatelského účtu.
Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce.
Smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám, ale na vyžádání Vám ji zašleme.
Úhradou předplatného souhlasíte s tím, že Vám členství bude neprodleně aktivováno, a můžete tak začít čerpat služby. Vezměte na vědomí, že v takovém případě nemáte v souladu s § 1837 písm. a) občanského zákoníku právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Smlouvu však můžete kdykoliv ukončit tím, že přestanete hradit předplatné.

3.3. Jak funguje úhrada předplatného?

Úhrada předplatného funguje jako roční předplatné.
V případě, že po ukončení předplatného budete mít zájem o jeho znovuobnovení, je nutné provést novou platbu na základě vystavené faktury.
Roční předplatné, je hrazeno standartním převodem na účet.

3.4. Jak dlouhé je předplacené období?

Obdobím předplatného je vždy jeden rok. Pro předplacení dalšího období je poté nutné znovu zadat platbu.

3.5. Je možné požadovat vrácení předplatného?

Vezměte prosím, na vědomí, že již uhrazené předplatné nevracíme. Členem zůstáváte vždy jeden rok od provedení platby předplatného.

4. PODMÍNKY VYUŽÍVÁNÍ ČLENSTVÍ

Pokud máte založený uživatelský účet a máte aktivované předplatné, můžete využívat výhody, které Vám vaše členství přináší.

4.1. Jak můžete čerpat slevy?

Po aktivaci předplatného Vám bude zaslán členský kód. Slevy Vám budou jednotlivými partnery poskytnuty po předložení členského kódu. V případě ztráty, poškození či odcizení členské karty (kódu) nás neprodleně informujte, abychom Vám mohli vystavit nový členský kód.
Namísto členské karty lze využívat i aplikaci, kterou naše společnost nabízí. Podmínky využití aplikace jsou popsány na webovém rozhraní.

4.2. Jak můžete vkládat reference?

Reference můžete vkládat na webové rozhraní k jednotlivým partnerům.
Je zakázáno vkládat reference, které:
-
zneužívají či omezují hospodářskou soutěž, a to zejména ve formě klamavé reklamy, vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti, zlehčování, zakázané srovnávací reklamy, nebo jiného obdobného jednání;
-
poškozují nebo jsou způsobilé poškodit dobré jméno a pověst partnera;
-
lze považovat za urážlivé, vulgární, xenofobní, hanobící rasu, národ či náboženské vyznání, a dále reference erotického či pornografického charakteru;
-
obsahují kontaktní informace na jinou osobu nebo údaje, jež mohou být požadovány za osobní údaje;
obsahují adresy webových stránek nebo jiné reklamní informace.
Vyhrazujeme si právo odstranit reference, které uvedená pravidla porušují, nebo která jsou z jiného důvodu v rozporu s právním řádem České republiky nebo s dobrými mravy.
Vezměte na vědomí, že za obsah referencí odpovídáte výlučně Vy. Bude-li na naší společnosti v souvislosti s obsahem referencí vymáhána náhrada škody nebo jiné újmy, finanční zadostiučinění, případně jiné obdobné plnění, zavazujete se v případě, že jste se dopustili porušení zákona či dobrých mravů, nahradit naší společnosti veškerou škodu, která nám v souvislosti s porušením vznikla.

5. REKLAMACE

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 a § 2099 až 2117 občanského zákoníku).

5.1. Jak reklamovat úhradu předplatného?

Pokud Vám předplatné nebylo po provedení úhrady aktivováno, neprodleně nás kontaktujte prostřednictvím kontaktního e-mailu nebo telefonu. Pro co nejrychlejší vyřízení reklamace doporučujeme přiložit doklad o provedení platby.
Pokud je reklamace oprávněná, neprodleně Vám předplatné aktivujeme.
Reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů.

5.2. Jak reklamovat služby poskytované jednotlivými partnery?

Pokud dojde k tomu, že partner odmítá poskytnout i při předložení členské karty (kódu) nebo aplikace slevu nabízenou v inzerátu, nebo pokud má služba partnera jiné nedostatky, můžete nás kontaktovat prostřednictvím kontaktního e-mailu, telefonu nebo uživatelského účtu. Budeme vše řešit s partnerem tak aby byly služby partnerů poskytovány k Vaší maximální spokojenosti. Pokud se rozhodnete reklamaci řešit přímo s partnerem, poskytneme Vám při řešení maximální podporu.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?

K poskytování služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce provádí kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

6.2. Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na subjekty uvedené v článku 6.1. Ve vztahu k našim zákazníkům nejsme vázáni žádnými kodexy chování, ani žádné takové nedodržujeme.

6.3. Co byste ještě měli vědět?

Při poskytování služeb jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradíte sami. Tyto náklady se neliší od běžné sazby.
Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou a dalšími vztahy týkajícími se webového rozhraní mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, zprávou SMS, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany Vám budeme doručovat na e-mail, který jste zadali při registraci.
V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 13.8. 2015.