Podmínky užití webového rozhraní

Nacházíte se na webovém rozhraní www.crazylife.cz (dále jen „webové rozhraní“), které provozuje naše společnost

Five Fall s.r.o.

    se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
    IČ: 03582159
    zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 233969 Adresa pro doručování: V jámě 699/1 , Praha 1, 11000
    Telefonní číslo: +420731931778
    Kontaktní e-mail: info@crazylife.cz


jako provozovatelem webového rozhraní (nebo jen „provozovatelem“)

Vezměte, prosíme, na vědomí, že bez ohledu na to, zda prostřednictvím webového rozhraní vystavujete své inzeráty, kontaktujete inzerenta, provádíte hodnocení nebo jej pouze navštěvujete, je nutné se řídit dále uvedenými pravidly, která vymezují a upřesňují podmínky užívání všech funkčních součástí webového rozhraní.

1. Funkce webového rozhraní

Webové rozhraní slouží pro zobrazování inzerátů na zboží či služby (včetně nabízeného zvýhodnění či bonusů, dále jen jako „slevy“) podnikatelských subjektů odlišných od naší společnosti (dále jen jako „inzerenti“). Zveřejňování inzerátů se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami pro zveřejňování inzerce.

Slevy nabízené inzerenty mohou využívat pouze ti, kteří mají předplacené členství Crazy Life. Předplatné se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami pro předplatné.

Prostřednictvím webového rozhraní lze dále hodnotit inzerenty, a to vyplněním formuláře u jednotlivých inzerátů. Komentáře se zobrazují všem návštěvníkům webového rozhraní. Vezměte na vědomí, že naše společnost není poskytovatelem zboží ani služeb, které jsou uvedeny v inzerátech.

2. Inzeráty

Jednotliví inzerenti jsou podnikatelské subjekty odlišné od naší společnosti. Identifikace inzerenta je uvedena vždy v popisu jednotlivých inzerátů na webovém rozhraní.

Vezměte na vědomí, že popisy zboží, služeb a slev jsou vkládány jednotlivými inzerenty, a naše společnost neodpovídá za jejich správnost, úplnost či aktuálnost.

Vezměte též na vědomí, že pokud využijete nabídku některého z inzerentů, vzniká smluvní vztah výlučně mezi Vámi a daným inzerentem, nikoliv též mezi Vámi a naší společností. Na smluvní vztah se mohou vztahovat obchodní podmínky příslušného inzerenta.

3. Ochrana osobních údajů

Webové rozhraní umožňuje registraci. Při vyplnění registračního formuláře nám můžete poskytovat některé Vaše osobní údaje. Dále při užívání webového rozhraní dochází k získávání, uchovávání a zpracovávání dalších údajů, k nimž máme přístup. Zadáním osobních údajů a užíváním webového rozhraní souhlasíte se zpracováváním a shromažďováním svých osobních údajů v dále uvedeném rozsahu a k dále uvedeným účelům, a to až do doby vyjádření nesouhlasu s takovým zpracováním.

Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Při nakládání s osobními údaji proto postupujeme v souladu s právním řádem České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), ve znění pozdějších předpisů.

3.1. Co jsou osobní a další údaje?

Osobní údaje jsou ty údaje, které nám dobrovolně poskytujete v rámci vyplnění registračního formuláře. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní osobu.

Další údaje, které získáváme automaticky v souvislosti s využíváním webového rozhraní, jsou IP adresa, typ prohlížeče, zařízení a operačního systému, doba a počet přístupů na webové rozhraní, informace získané pomocí souborů cookie a další obdobné informace. Upozorňujeme, že tyto další údaje můžeme získávat bez ohledu na to, zda na webovém rozhraní vyvíjíte nějakou aktivitu nebo ne.

3.2. Jak využíváme osobní a další údaje?

Prostřednictvím osobních a dalších údajů Vám především umožňujeme co nejsnazší užívání webového rozhraní.

Údaje dále využíváme pro uživatelskou podporu. Údaje mohou být použity pro zlepšování našich služeb, a to včetně využívání analýzy chování uživatelů webového rozhraní.

Údaje mohou být využity k obchodním a marketingovým účelům, tj. k vedení databáze uživatelů webového rozhraní a k nabízení služeb, a to po dobu neurčitou. Registrací a zaškrtnutím příslušné možnosti u registračního formuláře souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky.

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu můžete kdykoliv odvolat formou e-mailu na naši kontaktní e-mailovou adresu.

3.3. Jak spravujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje?

Provozovatel webového rozhraní je správcem osobních údajů ve smyslu ZOOÚ, a je veden v registru u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00060494.

Zpracováním Vašich osobních a dalších údajů můžeme pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

3.4. Komu předáváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje nepředáváme žádné další osobě.


4. Google Analytics a soubory cookie

Webové rozhraní používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google").

4.1. Co je služba Google Analytics?

Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do počítače každého návštěvníka webového rozhraní, a které umožňují analýzu způsobu užívání webového rozhraní.

Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech amerických. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní a vytváření zpráv o aktivitě jeho uživatelů, určených pro nás a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu subjektu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici.

Používáním webového rozhraní souhlasíte se zpracováváním údajů o Vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

4.2. Můžete ukládání souborů cookies ve svém počítači nějak zabránit?

Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.

Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

5. Ochrana autorských práv

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto podmínek, je chráněn autorským právem naší společnosti a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu naší společnosti či držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků. 

5.1. Jakými způsoby budeme při porušení autorských práv postupovat?

Při nerespektování výše popsaného zákazu budeme postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Jako držitel autorských práv máme zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do našich autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu.

Dále máme právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.

6. Ostatní vztahy související s využíváním webového rozhraní

6.1.

Upozorňujeme Vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

6.2.

Provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále nesmíte vykonávat žádnou činnost, která by mohla Vám nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

6.3.

Nemůžeme Vám zaručit nepřerušený přístup na webové rozhraní, ani nezávadnost a bezpečnost webového rozhraní. Neodpovídáme za škodu způsobenou při realizaci přístupu a užívání webového rozhraní, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na webovém rozhraní, škody způsobené přerušením provozu, poruchou webového rozhraní, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku nebo neoprávněného přístupu k přenosům a datům.

6.4.

Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit Váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která Vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Tyto podmínky užití jsou platné a účinné od 13.8. 2015.

yii\base\ErrorException
Error

PHP Core Warningyii\base\ErrorException

PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib/php/20131226/mongo.so' - /usr/lib/php/20131226/mongo.so: cannot open shared object file: No such file or directory